Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers.

Zorgvragers: de klant centraal in ons denken en doen

Binnen onze zes zorgkantoorregio's bestaat onze doelgroep uit ruim 78.000 mensen - of hun vertegenwoordigers - met een indicatie voor langdurige zorg. Deze doelgroep omschrijven we overkoepelend als 'Zorgvragers'. 

We zetten ons in voor optimale klantbediening- en beleving. Kwaliteit van leven en keuzevrijheid voor onze doelgroep zijn daarom kernuitgangspunten in onze dienstverlening en staan centraal in ons denken en doen. Waarbij tien procent van onze zorgvragers maatwerk krijgt. 

Strategische doelen 

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Ons jaar is gevuld met processen rondom en contacten met zorgvragers. Zo ook in 2023. We vertellen er graag meer over. Dat doen we door een aantal van onze verhalen en uitdagingen van het afgelopen jaar te delen:

De afdeling zorgadvies van CZ zorgkantoor kent na het door ontwikkelen van de afdelingsstructuur sinds 1 januari 2023 het ‘team regionaal’. Deze medewerkers zijn er speciaal om zich te buigen over alle klantvragen die weliswaar tot het domein van de Wlz behoren, maar waarop niet direct een standaard antwoord kan worden geboden. De instelling van dit team betekent dat ook voor deze complexe klantvragen optimaal klantopvolgend kan worden gewerkt. 

Lees er meer over

Cliëntenraden spelen voor CZ zorgkantoor een belangrijke rol om in de afspraken met de zorgaanbieders goede aansluiting te waarborgen met de doelgroep. In die contacten wordt nu ook veel gesproken over de mogelijkheden die zorgtechnologie kan bieden om te waarborgen dat ouderen bij toenemende kwetsbaarheid op verantwoorde wijze zelfstandig thuis kunnen blijven wonen

Lees er meer over

De afdeling zorgadvies heeft al veel ervaring opgedaan met het bewustekeuzegesprek om in het overleg met PGB-gebruikers tot zorg op maat afspraken te kunnen komen. Wat dit betreft is de afdeling dus voorbereid op 2025, wanneer aan iedereen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een PGB op maat wordt toegekend. Wel moeten nog een paar stappen worden gezet om volledig op deze nieuwe situatie toegerust te zijn. Daaraan wordt nu hard gewerkt. 

Lees er meer over