Ons verhaal

Voorwoord

Prettig langer thuis wonen

U bent gearriveerd bij het derde online jaaroverzicht van CZ zorgkantoor. Een informele versie van ons feitelijke jaarverslag 2023. Waarin we het veelal toch complexe verhaal van de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) toegankelijk, aansprekend en geschikt voor het brede publiek weergeven. We vertellen u hoe we in 2023 in alle sectoren (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg Wlz) ons hebben ingespannen om langer thuis wonen meer mogelijk te maken.

We kijken als zorgkantoor terug op een ingewikkeld jaar waarin de aandacht in toenemende mate op regionale samenwerking is komen te liggen, en op de toegankelijkheid van de langdurige zorg. We houden de focus op de lange termijn en zijn ons bewust van de toenemende complexiteit van het inkoopbeleid en wat dat van ons vraagt. Niettemin geloven we dat binnen het huidige zorgstelsel veel mogelijk is en blijven we met vertrouwen vooruit kijken naar onze bijdrage aan de zorgtransformatie: hoe kunnen we langer thuis wonen faciliteren en wat is bijvoorbeeld de rol van technologische innovaties en regionale samenwerking daarbij.

De beweging in de zorg naar langer thuis wonen is namelijk belangrijk. Een veranderende samenleving vraagt om een andere kijk en aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Want de stijgende zorgvraag in combinatie met personeelsschaarste en een begrensd zorgbudget maakt een andere organisatie van zorg cruciaal. Zonder actief beleid (in dit geval gericht op het scheiden van wonen en zorg) komt vooral de toegankelijkheid van de (langdurige) zorg steeds verder onder druk te staan.

Dat gaat ook zijn effect hebben in 2024 en volgende jaren. Het betekent dat wij allemaal, zorgkantoren, maar ook de partijen in het veld, ons daarop moeten voorbereiden. Dat gaat veel van ons vragen. Wat kunnen en mogen we voor mensen in de langdurige zorg gaan en blijven betekenen?

De komende jaren zal de druk op de langdurige zorg nog verder toenemen. Met technologische, maar ook met sociale innovaties proberen we andere manieren van werken te vinden die ons kunnen helpen. We zullen zorgaanbieders daarbij ondersteunen door ruimte te maken voor die innovaties, en vervolgens ook opschaling te faciliteren. We zullen in lijn met het Integraal Zorgakkoord en het WOZO programma, plus met de blik op het vergroten en behouden van de toegang tot de zorg, met name investeren in regionalisering, duurzame coalities en in de eerder genoemde transformaties. 

Ondanks de geschetste ontwikkelingen hebben we  samen met onze cliënten, hun naasten, zorgaanbieders en ketenpartners vorig jaar mooie resultaten bereikt waar we trots op zijn.

We delen daarom graag zorgprojecten, samenwerkingen en initiatieven met u in deze online terugblik. U leest over impactvolle programma's, geoptimaliseerde in- en externe processen, mooie cliënt- en aanbiedersverhalen, voorbeelden van verbeterde samenwerking en/of dialoog met onze medewerkers, aanbieders en experts en inspirerende initiatieven uit het werkveld.

De verhalen die we hier met u delen zijn gekoppeld aan onze zes strategische pijlers met onderliggende strategische doelen. U vindt deze pijlers in het linker menu op deze pagina. Klik op de pijler, bijvoorbeeld Zorgvragers, en u leest meer toelichting op de specifieke pijler. Daaronder ziet u  gerelateerde verhalen die vertellen over wat we op deelelementen in 2023 hebben bereikt op onze strategische doelen. 

Namens alle medewerkers van CZ zorgkantoor wens ik u veel lees- en kijkplezier!

Tilburg, mei 2024

Caro Verlaan

senior manager Langdurige zorg CZ zorgkantoor