Missie en visie

De langdurige zorg wordt steeds complexer, de verwachtingen zijn hoog, de financiële druk is aanzienlijk. Dit vraagt om een kundige maar ook flexibele organisatie met een klimaat waarin ook ruimte is voor lef en creativiteit.

CZ zorgkantoor herformuleerde daarom haar missie en visie in 2020 om beter aan te sluiten bij de veranderingen om ons heen en de richting die we naar de toekomst willen inslaan.

Onze missie luidt: We regelen in opdracht van de overheid langdurige zorg, passend bij de zorgbehoefte van de individuele cliënt. Kwaliteit van leven en welbevinden staan daarbij centraal. Met betrokken en deskundige medewerkers werken we aan duurzame langdurige zorg. 

In het verlengde daarvan ligt onze visie: Iedereen te inspireren en stimuleren tot duurzame langdurige zorg.

Strategie

Onze strategie beschrijft hoe we onze missie en visie in praktijk brengen. 

We zoeken naar de optimale balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg in onze regio’s. We willen de zorgvrager zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden van de meest passende en kwalitatief goede zorg. Zorgvragers en ketenpartners kennen het zorgkantoor en weten ons te vinden voor informatie, ondersteuning en advies. Om uitstekende dienstverlening te bieden is en blijft onze organisatie op orde. We worden gezien als een bekwame partner, die juiste en passende ondersteuning biedt.

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers:

  • Zorgvragers

  • Zorgstelsel

  • Zorgaanbod

  • Communicatie

  • Processen

  • Samenwerking

Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. 

Meer weten?

Benieuwd naar onze strategische doelen en hoe we hieraan invulling geven? Lees er meer over in het linker menu op deze pagina. Hier vindt u meer informatie over onze zes strategische pijlers. En leest u gerelateerde verhalen die vertellen over wat we op deelelementen in 2022 hebben bereikt op onze strategische doelen. 

Bekijk ook onze Strategische doelenkaart 2020-2024