Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers.

Zorgvragers: de klant centraal in ons denken en doen

Binnen onze zes zorgkantoorregio's bestaat onze doelgroep uit ruim 60.000 mensen - of hun vertegenwoordigers - met een indicatie voor langdurige zorg. Deze doelgroep omschrijven we overkoepelend als 'Zorgvragers'. 

We zetten ons in voor optimale klantbediening- en beleving. Kwaliteit van leven en keuzevrijheid voor onze doelgroep zijn daarom kernuitgangspunten in onze dienstverlening en staan centraal in ons denken en doen. Waarbij tien procent van onze zorgvragers maatwerk krijgt. 

Strategische doelen 

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Ons jaar is gevuld met processen rondom en contacten met zorgvragers. Zo ook in 2022. We vertellen er graag meer over. Dat doen we door een aantal van onze verhalen en uitdagingen van het afgelopen jaar te delen:

Inzet van ervaringsdeskundigen helpt de afdelingen zorginkoop om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de cliënten. Een waardevol initiatief, omdat cliënten anders kijken naar zorg dan zorgaanbieders en zorginkopers. 

Lees er meer over

Bij complexe zorgvragen slaagt het zorgkantoor in samenwerking met de zorgaanbieders er niet altijd in om een cliënt direct passende zorg te kunnen bieden. Het Casuïstiekendashboard biedt onze afdelingen zorgadvies en zorginkoop inzicht in de achtergronden van de vragen van de cliënt. Op grond hiervan kunnen gerichter gesprekken met zorgaanbieders worden gevoerd om via doorontwikkeling van het zorgaanbod tot oplossingen te komen. 

Lees er meer over

In het project ‘Wachtlijsten Wlz 2022 – 2023’ werkt een sector overstijgende projectgroep van CZ zorgkantoor aan het terugbrengen van de wachtlijstproblematiek. Interne samenwerking met afdelingen en externe samenwerking met zorginstellingen is essentieel om hierin succesvolle stappen te zetten met het oog op de klant. Ook samenwerking met onafhankelijk cliëntondersteuners, crisisregisseurs, gemeenten en woningcorporaties is nodig.

Lees er meer over